LATVIJAS SKOLU REITINGS 2015

darbā ar talantīgajiem skolēniem

CEĻOJOŠĀS BALVAS “LIELA PŪCE” KONKURSA NOLIKUMS

1. Ceļojošo balvu “Lielā Pūce” pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

2. Balvas ” Lielā Pūce” konkursa mērķis:

 • paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu,
 • palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 1988./89. mācību gadu.

4. Skolu kolektīvi atkarībā no 10.-12. klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs mazāks par 100).

5. Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī iepriekšējā gada Starptautiskajās olimpiādēs.

Mācību priekšmeta valsts olimpiāde ir daudzlīmeņu olimpiāde, kur bez skolas posma ir vēl vismaz 2 posmi un katrā nākošajā posmā piedalās iepriekšējā posma uzvarētāji. Olimpiādes posmi:

 • skola,
 • novads/pilsēta/novadu apvienība,
 • valsts.

Atklātā olimpiāde – var piedalīties jebkurš skolēns, kurš to vēlas.
Zinātniskā konference
– skolēnu zinātnisko biedrību (SZB) valsts mēroga konference.
Radošās skates/konkursi
– mākslas, tehniskās, mūzikas un deju valsts skates un konkursi, kuros tiek vērtēts audzēkņu radošās spējas un profesionālās prasmes.

6. Izvērtējot konkursa rezultātus, par vienu izstrādāto zinātnisko darbu skolēns saņem tikai vienu novērtējumu (atsevišķos gadījumos skolēns ar vienu darbu piedalās gan SZB konkurencē, gan arī vides projektu un novada vēstures olimpiādē). Ja zinātnisko darbu izstrādā vairāk kā viens skolēns,tiek piešķirts tikai viens novērtējums.

7. Olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un radošajās skatēs ir šāda punktu piešķiršanas kārtība:

 • Par 1. vietu piešķir 5 punktus,
 • Par 2. vietu piešķir 3 punktus,
 • Par 3. vietu piešķir 2 punktus,
 • Par atzinību piešķir 1 punktu.

Katrai olimpiādei aprēķina katras skolas iegūto punktu summu, kas nedrīkst pārsniegt 30 punktus. Gadījumā, ja punktu summa pārsniedz 30, tiek proporcionāli samazināts visu skolu punktu skaits, izmantojot svērtos koeficientus.
8. Skolai ar lielāko punktu summu piešķir:

 • Valsts olimpiādēs – 10 balles
 • Atklātajās olimpiādes – 15 balles
 • Zinātniskajās konferencēs – 20 balles
 • Radošajās skatēs/konkursos – 10 balles

Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam. Ja skolu kolektīvi saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem.
9. Uzvarētājus katrā skolu grupā apbalvo ar balvu „Lielā Pūce” un diplomu, 2. vietas ieguvējus – ar balvu „Mazā Pūce” un diplomu. 3., 4. un 5. vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem.  „Lielās Pūces” un „Mazās Pūces” saņēmēji ir tiesīgi iegādāties attiecīgās balvas kopiju ar iegravētu skolas nosaukumu un balvas saņemšanas gadu, nosūtot pieprasījumu Ata Kronvalda fondam.
12. Balvas „Lielā Pūce” darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.
13. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Lielā Pūce” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam labākos skolēnu, pedagogus, izglītības organizatorus, skolēnu zinātniskā darba vadītājus izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai valsts apbalvojumiem.