LATVIJAS SKOLU REITINGS 2023

darbā ar talantīgajiem skolēniem

CEĻOJOŠĀS BALVAS “LIELĀ PŪCE” UN “MAZĀ PŪCE” KONKURSA NOLIKUMS

1. Ceļojošo balvu “Lielā Pūce” un “Mazā Pūce” (turpmāk tekstā – konkurss) pasniedz labākajām skolām par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

2. Konkursa mērķis:
● paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu,
● palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 1988./89. mācību gadu.

4. Skolas atkarībā no 10.-12. klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo skolu, lielo skolu un valsts ģimnāziju grupā (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs mazāks par 100).

5. Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs.
Mācību priekšmeta valsts olimpiāde ir valsts daudzlīmeņu olimpiāde, kur bez skolas posma ir vēl vismaz 2 posmi un katrā nākošajā posmā piedalās iepriekšējā posma uzvarētāji. Olimpiādes posmi:
● skola,
● novads/pilsēta/novadu apvienība,
● valsts.
Atklātā olimpiāde – var piedalīties jebkurš skolēns, kurš to vēlas. Lai atklātās olimpiādes dalībnieku rezultāti tiktu novērtēti konkursā, šajā olimpiādē katrā klašu grupā jāpiedalās vismaz 50 skolēniem vai kopējam dalībnieku skaitam jābūt vismaz 200 skolēnu.
Zinātniskā konference – skolēnu zinātnisko biedrību (SZB) valsts mēroga konference.
Radošās skates/konkursi – mākslas, tehniskās, mūzikas un deju valsts skates un konkursi, kuros tiek vērtēts audzēkņu radošās spējas un profesionālās prasmes un kur ir vismaz 2 posmi vai katrā klašu grupā piedalās vismaz 50 skolēni vai kopējais dalībnieku skaits ir vismaz 200 skolēni.

6. Informācijai par atklāto olimpiādi vai radošo skati/konkursu jābūt publicētai pasākuma organizatora interneta vietnē. Attiecīgā pasākuma rīkotājiem jāiesniedz konkursa darba grupai:
● nolikums vai informācija par pasākumu,
● protokolu kopija par pasākuma visu dalībnieku darba rezultātiem.

7. Izvērtējot konkursa rezultātus, par vienu izstrādāto zinātnisko darbu tiek piešķirts viens novērtējums.

8. Olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un radošajās skatēs ir šāda punktu piešķiršanas kārtība:
● Par 1. vietu piešķir 5 punktus,
● Par 2. vietu piešķir 3 punktus,
● Par 3. vietu piešķir 2 punktus,
● Par atzinību piešķir 1 punktu.
Katrai olimpiādei aprēķina katras skolas iegūto punktu summu, kas nedrīkst pārsniegt 30 punktus. Skolām, kuru punktu skaits pārsniedz 30, balles nosaka atkarībā no vietas attiecīgajā olimpiādē/konkursā/zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Pārējām skolām balles rēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.

9. Skolai ar lielāko punktu summu piešķir:
● Valsts olimpiādēs – 10 balles
● Atklātajās olimpiādes – 15 balles
● Zinātniskajās konferencēs – 20 balles
● Radošajās skatēs/konkursos – 10 balles
Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam. Ja skolas saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem.

10. Uzvarētājus katrā skolu grupā apbalvo ar balvu „Lielā Pūce” un diplomu, 2. vietas ieguvējus – ar balvu „Mazā Pūce” un diplomu. 3.-5. vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem. „Lielās Pūces” un „Mazās Pūces” saņēmēji ir tiesīgi iegādāties balvu “Pūces pēdas” ar iegravētu skolas nosaukumu un balvas saņemšanas gadu, nosūtot pieprasījumu Ata Kronvalda fondam.

11. Konkursa darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.

12. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam labākos skolēnu, pedagogu, izglītības organizatoru, skolēnu zinātniskā darba vadītāju izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību un valsts apbalvojumiem.

Ata Kronvalda fonds
Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001
T./F.: 67297364
E.: atakronvaldafonds@gmail.com
www.atakronvaldafonds.lv
www.skolureitings.lv