LATVIJAS SKOLU REITINGS 2022

darbā ar talantīgajiem skolēniem

CEĻOJOŠĀS BALVAS “LIELĀ PŪCE” KONKURSA NOLIKUMS 2022

1. Ceļojošo balvu “Lielā Pūce” pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

2. Balvas ” Lielā Pūce” konkursa mērķis:

 • paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu,
 • palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

3. Konkurss notiek neklātienē, sākot ar 1988./89. mācību gadu.

4. Skolu kolektīvi atkarībā no 10.-12. klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs mazāks par 100).

5. Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā mācību priekšmetu Valsts mēroga olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos konkursos un citos Valsts mēroga konkursos.

Mācību priekšmeta Valsts olimpiāde ir daudzlīmeņu olimpiāde, kur bez skolas posma ir vēl vismaz 2 posmi un katrā nākošajā posmā piedalās iepriekšējā posma uzvarētāji. Olimpiādes posmi:

 • skola,
 • novads/pilsēta/novadu apvienība,
 • valsts.

Atklātā olimpiāde – var piedalīties jebkurš skolēns, kurš to vēlas. Lai atklātās olimpiādes dalībnieku rezultāti tiktu novērtēti balvas “Lielā Pūce” konkursā, šajā olimpiādē katrā klašu grupā jāpiedalās vismaz 50 skolēniem vai kopējam dalībnieku skaitam jābūt vismaz 200.

Zinātniskā konference – skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Valsts mēroga konference.

6. Izvērtējot konkursa rezultātus, par vienu izstrādāto zinātnisko darbu skolēns saņem tikai vienu novērtējumu. Ja zinātnisko darbu izstrādā vairāk nekā viens skolēns, tiek piešķirts tikai viens novērtējums.

7. Olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un konkursos ir šāda punktu piešķiršanas kārtība:

 • Par 1. vietu piešķir 5 punktus,
 • Par 2. vietu piešķir 3 punktus,
 • Par 3. vietu piešķir 2 punktus,
 • Par atzinību piešķir 1 punktu.

Katrai olimpiādei aprēķina katras skolas iegūto punktu summu. Skolām, kuru punktu skaits pārsniedz 30, balles nosaka atkarībā no vietas attiecīgajā olimpiādē/konkursā/zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Pārējām skolām balles rēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.

8. Skolai ar lielāko punktu summu piešķir:

 • Katrā Valsts olimpiādē – 10 balles
 • Katrā Atklātajā olimpiādē – 15 balles
 • Katrā Zinātniskajā konferencē – 20 balles
 • Katrā Valsts mēroga konkursā – 10 balles

Ja skolu kolektīvi saņem vienādu ballu skaitu, rangu nosaka vispirms pēc skolēnu skaita, kuri guvuši godalgas, pēc tam augstāks rangs tiek piešķirts skolām ar augstākajiem apbalvojumiem.

9. Uzvarētājus katrā skolu grupā apbalvo ar ceļojošo balvu „Lielā Pūce” un diplomu, 2. vietas ieguvējus – ar ceļojošo balvu „Mazā Pūce” un diplomu. 3., 4. un 5. vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem.  „Lielās Pūces” un „Mazās Pūces” saņēmēji ir tiesīgi iegādāties attiecīgās balvas piemiņas zīmi “Pūces pēdas” ar iegravētu skolas nosaukumu un balvas saņemšanas gadu, nosūtot pieprasījumu Ata Kronvalda fondam.

10. Ceļojošās balvas „Lielā Pūce” darba grupu izveido Ata Kronvalda fonds. Darba grupa vienojas par konkursa organizēšanas pienākumu sadali un izdevumu apmaksu.

11. Pēc mācību gada rezultātiem konkursa „Lielā Pūce” darba grupai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Ata Kronvalda fondam labāko skolēnu, pedagogu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāju izvirzīšanai apbalvošanai ar Fonda, pašvaldību vai Valsts apbalvojumiem.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz atakronvaldafonds@gmail.com